Γεωμετρικά σχήματα

Παιχνίδια:εδώ και εδώ

από Aristeazacharak

από Katerinakallin

κολλάζ στην τάξη

Τραγουδάκια

το τετράγωνο

το ορθογώνιο

το τρίγωνο

ο κύκλος

ο κώνος

η πυραμίδα

η σφαίρα